AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL I INFORMACIÓ SOBRE LES CONDICIONS DE L’ÚS DEL LLOC WEB I TERMES I CONDICIONS DE COMPRA DE LES ENTRADES I ACCESSOS ALS RECINTES

En compliment amb el deure d’informació estipulat en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, CONJUR 2016 SL (en endavant “CONJUR 2016”) en qualitat de titular del lloc web WWW.MAGICMUSEUM.ES,  fa constar:

DADES IDENTIFICATIVES:
Denominació social: CONJURO SL
Domicili social: Carrer Major 41, baixos, 12598 Peníscola Castelló
CIF: B-12.971.073
Adreça de correu electrònic: redes@yunke.es.
La Gestió de la Venda d’entrades i de les dades del teu registre és de CONJUR 2016, S.L. amb CIF núm. B-12.971.073 representada en aquest acte per Sr. Salvador Vicent Martinez, major d’edat, de nacionalitat espanyola, amb domicili a aquest efecte al Carrer Major 41, baixos, 12598 Peníscola Castelló – La present informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini WWW.MAGICMUSEUM.ES, assumeixen i es comprometen a respectar.
DEFINICIONS
“Pàgina”, domini MAGICMUSEUM.ES que es posa a la disposició dels Usuaris d’Internet.
“Usuari”, persona física o jurídica que utilitza o navega per la Pàgina.
“Contingut”, són les pàgines que conformen la totalitat del domini MAGICMUSEUM.ES, les quals conformen la informació i els serveis que CONJUR 2016  posa a la disposició dels Usuaris d’Internet. En elles es contenen els missatges, textos, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, links, textures, dibuixos, arxius de so i/o imatge, enregistraments, programari, aspecte, dissenyo gràfic i codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut en la Pàgina.
“Web”, paraula tècnica que descriu el sistema d’accés a la informació via Internet, que es configura per mitjà de pàgines confeccionades amb llenguatge HTML o similar, i mecanismes de programació com ara java, javascript, PHP, o altres, etc. En aquestes pàgines dissenyades i publicades sota un nom de domini Internet són el resultat de la informació que el titular posa a la disposició dels Usuaris d’Internet.
“Enllaç”, tècnica per la qual un Usuari pot navegar per diferents pàgines de la Web, o per Internet, amb un simple clic sobre el text, icona, botó o indicatiu que conté l’enllaç.
“Cookies”, mig tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació en els llocs web. Són petits fitxers de text que s’escriuen en l’ordinador de l’Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, per la qual cosa CONJUR 2016  avisarà oportuna i fefaentment de la seva utilització en el moment en què s’implantin en la Pàgina.
USUARIS I CONDICIONS D’ÚS

L’accés i/o ús d’aquest lloc web de WWW.MAGICMUSEUM.ES atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, els presents termes d’ús, sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal.

Si l’Usuari no estigués conforme amb les clàusules i condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar la Pàgina.

ÚS DEL LLOC WEB

WWW.MAGICMUSEUM.ES proporciona l’accés a articles, informacions i dades (d’ara endavant, “ELS CONTINGUTS”) propietat de CONJUR 2016. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús de la web.

Algunes pàgines del lloc web (WWW.MAGICMUSEUM.ES) poden permetre la participació mitjançant comentaris, podent en tal cas qualsevol usuari enviar textos a través del formulari establert a aquest efecte. En enviar aquests textos, fent clic en l’enllaç corresponent, L’USUARI es compromet i accepta, a fer un ús adequat dels continguts que WWW.MAGICMUSEUM.ES ofereix a través del seu web, a no emprar-los per a:

incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
provocar danys en els sistemes físics i lògics de WWW.MAGICMUSEUM.ES, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
En definitiva, a respectar la legislació aplicable, la moral i bons costums generalment acceptades, l’ordre públic i les presents condicions generals d’accés i utilització.

A aquest efecte, L’USUARI s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per CONJUR 2016, d’altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

L’USUARI s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la Pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, dissenyo gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

Així mateix, de conformitat amb tot això, L’USUARI no podrà:

Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l’autorització escrita i explícita de CONJUR 2016, que és titular dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de CONJUR 2016 o dels seus titulars, de les petjades i/o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.
L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte en les pàgines Web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de mal o inutilització de la Pàgina, i/o dels Continguts.

De la mateixa manera, L’USUARI reconeix:

Que CONJUR 2016 no respondrà de cap forma per les opinions abocades pels usuaris, que participen sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
Que els comentaris dels usuaris no representen les opinions de CONJUR 2016, dels seus socis o dels seus empleats.
Que CONJUR 2016 no garanteix, en cap cas, la publicació dels continguts enviats pels usuaris. En tal sentit, tots els comentaris rebuts seran revisats automàticament per un filtre antispam i moderats, quant a la seva forma, per un administrador del lloc web, que actuarà en tot cas respectant les llibertats democràtiques d’expressió i informació.

Així mateix, CONJUR 2016 es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, WWW.MAGICMUSEUM.ÉS no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del blog o altres eines de participació que puguin crear-se, conforme al que es preveu en la normativa d’aplicació.

TERMINOS I CONDICIONS DE LA COMPRA D’ENTRADES I ACCÉS ALS RECINTES
L’organització no garanteix l’autenticitat de les entrades adquirides fora dels punts de venda oficials i no serà responsable respecte de les entrades adquirides en punts de venda no oficials. La compra en aquesta web és la compra en un canal oficial del recinte.
www.magicmuseum.es/ no es fa responsable de qualsevol diferència de preu respecte a entrades adquirides a través d’altres mitjans o canals de venda.

3 En comprar la teva entrada, comprova que l’espectacle, data, horari, situació i preu siguin els correctes, ja que no s’admetran canvis ni devolucions, excepte en cas de cancel·lació de l’esdeveniment. En aquest cas, el reemborsament de l’import s’efectuarà en la mateixa targeta de crèdit utilitzada per a la compra.

– 3.1 La impossibilitat d’assistir a un esdeveniment o espectacle o la comissió d’un error en realitzar la compra de la/s entrada/s (per haver introduït incorrectament el correu electrònic en el procés de compra, per exemple) no són motius que permetin la seva devolució.

– 3.2 D’acord amb la normativa vigent en matèria de consum i d’ordenació del comerç minorista, el Comprador no podrà exercitar el dret de desistiment ni de resolució.

– 3.3 En cas de suspensió de l’Esdeveniment una vegada transcorregut més de la meitat d’aquest, el Comprador no tindrà dret al reemborsament del Preu de l’entrada.

3.4 Davant qualsevol cancel·lació o canvi que es produeixi en un Esdeveniment, MAGICMUSEUM  es compromet a (i) publicar-lo en el Lloc web en la secció de l’Esdeveniment quan l’Organitzador li hagi informat, i (ii) enviar un correu electrònic al Comprador a l’adreça que hagi indicat en el Formulari de Registre informant sobre aquesta cancel·lació o canvi.

3.5 Les cancel·lacions d’Esdeveniments o canvis que es produeixin amb posterioritat a la recepció per part del Comprador de la Confirmació de Compra de la/s entrada/s, com ara canvi de data, local, artistes, competeixen exclusivament a l’Organitzador, per la qual cosa MAGICMUSEUM, com a distribuïdor de les entrades, exclusivament podrà procedir a la cancel·lació de les entrades i, per tant, a la devolució del Preu quan rebi ordre expressa de l’Organitzador de l’Esdeveniment.

3.6 En el cas que l’Organitzador decideixi procedir a la devolució del Preu, aquest serà reemborsat per MAGICMUSEUM  en el mateix mitjà de pagament utilitzat per a la compra, dins del termini de quinze (15) dies hàbils des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació de l’Esdeveniment.

4 L’entrada haurà de conservar-se completa i en bon estat, podent denegar-se l’admissió en cas contrari. Tota entrada esmenada, trencada, en mal estat o amb indicis de falsificació, autoritzarà l’organitzador a privar l’entrada al recinte.

5 L’organització es reserva tots els drets d’imatge i propietat intel·lectual de l’espectacle, quedant prohibida qualsevol filmació, enregistrament, o reproducció a l’interior del recinte excepte autorització expressa de l’organitzador.  Es podran destruir o esborrar les cintes o memòries amb imatges obtingudes de manera il·lícita.

6 La possessió d’aquesta entrada no dona dret a utilitzar la mateixa amb finalitats publicitaris, de màrqueting o de promoció.

7 Segons la Llei, el portador autoritza l’Organització a efectuar les revisions i registre pertinents per a verificar que es compleixen les condicions de seguretat. L’Organització es reserva el dret d’admissió.

8 Es prega puntualitat. Una vegada començat l’espectacle no es permet l’accés al teatre. En el cas que hi hagi descans en l’espectacle, podrà accedir quan aquest es produeixi. En el supòsit  excepcional que un espectacle admeti entrar a la sala una vegada començat l’espectacle, no es garanteix que els clients puguin ocupar la butaca que han adquirit, podent haver de ser acomodats en una altra localitat en la qual no entorpeixi el bon desenvolupament de la funció, ni es molesti a la resta de clients.

9 Queda totalment prohibit l’ús de telèfons mòbils, en qualsevol dels seus possibles usos, durant la representació dels espectacles, tret que s’autoritzi de manera expressa. En cas d’ús indegut podrà ser tirat de la sala.

10 En cas que es realitzi algun tipus d’enregistrament professional autoritzat per part de la companyia de l’espectacle o el teatre, el client s’entén que accepta a participar de l’enregistrament del vídeo i so indiferentment de l’objectiu d’aquest enregistrament.

11 El client és responsable en tot moment de les seves pertinences. El teatre no es responsabilitza de qualsevol pèrdua o robatori per part de tercers dins de les nostres sales.

12 En el recinte MAGICMUSEUM, no s’autoritza el consum de begudes i menjar no adquirits en el nostre establiment.

13 Les males condicions climatològiques no donen dret a devolució de l’entrada o del Preu d’aquesta. 

CLAUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DELS CLIENTS DE WWW.MAGICMUSEUM.COM
ELS QUI SOM

MAGICMUSEUM  és una marca registrada per l’empresa Conjur 2016 S.L. que engloba serveis a diferents MAGICMUSEUM, i amb diferents companyies artístiques.  Les entrades pots adquirir-les a través de la nostra web www.magicmuseum.es, a través de la web dels artistes amb pàgina personal de venda, o en la web de canals professions de venda d’entrades que connecten amb el nostre servei de gestió de contingents.

La Gestió de la Venda d’entrades i de les dades del teu registre és de CONJUR 2016, S.L. amb CIF núm. B-12.971.073 representada en aquest acte per Sr. Salvador Vicent Martínez, major d’edat, de nacionalitat espanyola, amb domicili a aquest efecte al Carrer Major 41, baixos, 12598 Peníscola Castelló.

QUINES DADES PERSONALS NECESSITEM

Les dades identificatives del formulari que et sol·licitem són d’emplenat obligatori per a la correcta prestació del servei que ens estàs sol·licitant, que és la venda d’entrades. Les teves dades personals han de ser veraces, complets, exactes i actualitzats, en els camps que et sol·licitem com a obligatoris. Tingues en compte que podem arribar a necessitar el posar-nos en contacte amb tu per a la realització d’un bon servei per part nostra. Si no emplenessis correctament les dades podries arribar a veure’t perjudicat com per exemple, no rebent les teves entrades, no podent ajudar-te a localitzar les teves entrades perdudes, no podent localitzar-te en cas de cancel·lacions, no avisar-te de canvis en els espectacles, i una altra sèrie de possibles incidències que et podrien arribar a afectar.

A més, en el cas que acceptis rebre comunicacions comercials,  podràs beneficiar-te de múltiples promocions i ofertes, assabentar-te de quan es posen a la venda els teus espectacles favorits, accedir a sortejos, assajos, fins i tot connectar amb la teva companyia artística i una altra sèrie de beneficis que només s’ofereixen als usuaris registrats. Les dades personals que necessitem són nom, cognoms, e-mail, i número de telèfon on poder localitzar-te en cas de produir-se alguna incidència.

COM OBTENIM LES TEVES DADES PERSONALS

Pots inscriure’t durant el procés de compra de qualsevol espectacle, bé a través de la nostra web, bé a través d’altres web afiliades al nostre sistema de venda, en marcar l’acceptació de rebre comunicacions. També pots inscriure’t en la nostra web directament en el formulari de Magic Museum, o si visites algun dels nostres teatres emplenant els nostres formularis, sent imprescindible en els tres casos anteriors l’acceptació de la nostra política de privacitat.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES TEVES DADES PERSONALS

CONJUR 2016, S.L. amb CIF núm. B-12.971.073 representada en aquest acte per D. Salvador Vicent Martínez, major d’edat, de nacionalitat espanyola, amb domicili a aquest efecte al Carrer Major 41, baixos, 12598 Peníscola Castelló i telèfon 661 68 56 88, que disposa d’un Delegat de Protecció de Dades, les dades de contacte de les quals són dpd@magicmuseum.es

AMB QUINA FINALITAT RECAPTEM LES TEVES DADES PERSONALS

Usem les teves dades d’identificació i contacte per a poder enviar-te les entrades que adquireixis a través d’internet i també d’altres canals que permeten aquest mateix servei. Les dades personals que et demanem són els mínims per a poder realitzar l’operativa de forma personalitzada i segura de manera que puguem realitzar un seguiment bàsic en cas d’incidències. No necessitem recaptar  dades de menors d’edat o altres d’Especial protecció. En cas que es contractin entrades especials per a menors o altres col·lectius d’especial protecció podrà sol·licitar-se a l’accés al recinte el demostrar que compleixen els criteris sol·licitats per a accedir a aquest avantatge.  En cap moment es farà cap mena d’inscripció o registre en bases de dades de Magic Museum.

En el cas que acceptis l’enviament de comunicacions comercials, bé directament en els nostres canals, bé en canals externs integrats al nostre gestor de vendes, t’informem que conforme al que es preveu en l’article 5 de la LOPD, es recapten dades mitjançant els formularis de registre de la web, els quals s’emmagatzemen en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat de realitzar enviaments de comunicacions electròniques, com ara: butlletins (newsletters), ofertes, promocions, sortejos…. en el seu cas noves entrades (posts), així com altres comunicacions que Magic Museum  en botiga interessants per als seus USUARIS.

Únicament el titular tindrà accés a les seves dades, i en cap concepte, aquestes dades seran cedides, compartits, transferits, ni venuts a cap tercer aliè a la intermediació en la venda d’entrades, recinte o companyia artística per a la qual ha adquirit les seves entrades.

L’acceptació de la política de privacitat,  mitjançant el procediment establert de doble opt-*in en la nostra web,  així com en el procés de compra amb marcat exprés d’acceptació i posterior compra de les localitats, s’entendrà amb caràcter general com la prestació de CONSENTIMENT EXPRÉS I INEQUÍVOC – en virtut de l’article 6 de la LOPD– de l’USUARI al tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s’exposen en el present document, així com a la transferència internacional de dades que es produeix, exclusivament a causa de la ubicació física de les instal·lacions dels proveïdors de serveis i encarregats del tractament de dades.

En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part d’un fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, sent aplicables la resta d’extrems indicats en el paràgraf anterior.

QUANT TEMPS MANTINDREM LES TEVES DADES PERSONALS EN MAGICMUSEUM

La conservació de les dades per part de Magic Museum serà mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recaptats. Quan ja no siguin necessaris per a complir el fi, podrem mantenir bloquejats aquelles dades que legalment se’ns pogués exigir durant els terminis legalment establerts per a atendre qualsevol qüestió relativa al seu tractament. Transcorreguts els terminis legals, se suprimeixen les dades personals adoptant les mesures de seguretat adequades que garanteixin la destrucció legal d’aquests.

AMB QUI COMPARTIM LES TEVES DADES PERSONALS

En qualitat de distribuïdors i gestors dels aforaments de la venda d’entrades és necessari que compartim les teves dades amb els recintes que operen sota la marca  Magic Museum al qual acudiràs amb les teves entrades. També amb algunes companyies artístiques que participen en la venda d’entrades i per als espectacles de les quals estàs adquirint localitats.  També podem tenir les teves dades en el cas que hagis adquirit les teves entrades a través de sistemes de venda o canals de distribució externs que estiguin integrats als nostres sistema de venda, i en els quals has adquirit les entrades per als espectacles i recintes que gestionem.

En cap cas es vendran les teves dades a tercers aliens a aquesta relació comercial que has establert amb nosaltres de compra d’entrades d’espectacles.
QUE SÓN LES COOKIES I PER A QUÈ LES USEM
Les cookies són el mitjà tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació en els Llocs web. Amb caràcter previ a l’ús del nostre lloc web, seràs informat de la nostra política de cookies, les quals les utilitzem per a millorar la teva experiència d’usuari. Són petits fitxers de text que s’escriuen en l’ordinador de l’Usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, per la qual cosa CONJUR 2016 informa que podrà utilitzar cookies amb la finalitat d’elaborar estadístiques d’utilització del lloc web així com per a identificar el PC de l’Usuari permetent reconèixer-li en les seves pròximes visites. En tot cas, l’usuari pot configurar el seu navegador per a no permetre l’ús de cookies en les seves visites al web site. CONJUR 2016 és conscient de la importància de la protecció de dades, així com de la privacitat de l’USUARI i per això, insisteix en la lectura de la “Política de Cookies” de la nostra pàgina web.
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’APLICACIÓ
CONJUR 2016 compleix amb les directrius de la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquesta Llei orgànica i altra normativa vigent i d’aplicació a cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.
Així mateix, CONJUR 2016 informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l’USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.
En compliment del que s’estableix en la LOPD, l’informem que les dades subministrades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemats en els fitxers de CONJUR 2016 i tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui.
COM PUEDES EXERCITAR ELS TEUS DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES
Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit al domicili social de CONJUR 2016 o a l’adreça de correu electrònic dpd@magicmuseum.es, incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per a sol·licitar l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets ARC).
Si no desitja enviar la fotocòpia del seu document identificatiu, usi el seu certificat electrònic de tipus reconegut, que permeti la seva validació gratuïta, per a signar la comunicació en la qual exerciti el dret oportú i enviï’ns-la per correu electrònic.
T’expliquem els drets que pots exercitar:
• Dret d’accés per a conèixer quines dades teves estan sent tractats, la seva finalitat, com els aconseguim, i si els hem comunicat a tercers.
• Dret a modificar les teves dades quan siguin erronis, o incomplets
• Dret a la supressió de les teves dades si ha desaparegut la fi per als quals ens els vas donar, si el tractament no és lícit, si vols revocar el teu consentiment, o per altres supòsits establerts en la Llei.
• Dret a oposar-se perquè no tractem les teves dades amb uns certs fins. O a limitar el seu tractament mentre es comprova la impugnació de l’exactitud d’aquests, o entén que el tractament és il·lícit i s’oposa a la supressió de les dades.
• Dret a la portabilitat per a rebre les teves dades en un format electrònic estructurat habitual que et permeti transmetre’ls a un altre responsable.
• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades amb la finalitat que no prenguem una decisió sobre tu basada només en el tractament de les teves dades que poguessin arribar a produir efectes jurídics que t’afectin.

MESURES DE SEGURETAT
CONJUR 2016 l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, autoritzat i robatori de les Dades Personals que els interessats poguessin facilitar a conseqüència de l’accés a les diferents seccions del website www.magicmuseum.es tot això de conformitat amb el que es preveu en l’Art. 9 de la LOPD i el Títol VIII del RLOPD.
Així mateix, CONJUR 2016 ha establert mesures per a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el respecte a la privacitat de les dades.
TITULAR DEL FITXER
Se l’informa l’USUARI que, en el cas de recollida de dades a través de la web www.magicmuseum.es seran incorporats a un fitxer degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) la nomenclatura de la qual serà “Usuaris de la pàgina web”, sent responsable del mateix CONJUR 2016 domiciliada al Carrer Major 41, baixos, 12598 Peníscola Castelló.
ENLLAÇOS
Com un servei als nostres visitants, el nostre lloc web pot incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per CONJUR 2016. Per això, CONJUR 2016 no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs web o de les seves pràctiques de privacitat. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a http://www.magicmuseum.es/ tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.
Així mateix, aquelles persones que es proposin establir enllaços entre la seva pàgina Web i la nostra http://www.magicmuseum.es/ hauran d’observar i complir les condicions següents:
• No serà necessària autorització prèvia quan l’Enllaç permeti únicament l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’Enllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de CONJUR 2016.
• No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre CONJUR 2016 els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionin en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels Usuaris de les Pàgina, o dels Continguts subministrats.
• No es declararà ni es donarà a entendre que CONJUR 2016 ha autoritzat l’Enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o llocs a la disposició de la pàgina Web en la qual s’estableix l’Enllaç.
• La pàgina Web en la qual s’estableixi l’Enllaç només podrà contenir l’estrictament necessari per a identificar el destí de l’Enllaç.
• La pàgina Web en la qual s’estableixi l’Enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
MODIFICACIONS DE L’AVÍS LEGAL
Amb la finalitat de millorar les prestacions del lloc web, CONJUR 2016 es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el lloc web, de la configuració i disseny d’aquest i del present avís legal, així com de qualssevol altres condicions particulars. Per tant, L’USUARI ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a la Pàgina.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL / INDUSTRIAL
CONJUR 2016 és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CONJUR 2016 o bé dels seus llicenciadors, estant tots els drets reservats.
Qualsevol ús no autoritzat prèviament per CONJUR 2016, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CONJUR 2016. Podrà visualitzar els elements de la web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de CONJUR 2016.
Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en la Pàgina són propietat de CONJUR 2016 o, en el seu cas, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts.
D’igual manera els Continguts són propietat intel·lectual de CONJUR 2016, o de tercers en el seu cas, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són titularitat de CONJUR 2016 o de tercers que han autoritzat el seu ús, als qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CONJUR 2016.
La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de CONJUR 2016 o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
DISPONIBILITAT DE LA PÀGINA
CONJUR 2016 no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Pàgina, als seus Continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los. Per consegüent, CONJUR 2016 no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en L’USUARI que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
CONJUR 2016 exclou, amb les excepcions contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no compliment de l’expectativa d’utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts.
La funció dels Enllaços que apareixen en aquesta Web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres Web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Enllaços no constitueixen suggeriment ni cap recomanació.
CONJUR 2016 tampoc es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de:
• La presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del lloc web,
• Un mal funcionament del navegador o l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
CONJUR 2016 no es fa responsable dels continguts d’aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Enllaços ni del resultat d’aquests enllaços, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.
L’accés a la Pàgina no implica l’obligació per part de CONJUR 2016 de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, CONJUR 2016 no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari o de tercers (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

QUALITAT DE LA PÀGINA
Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que se subministren per mitjà de la Pàgina, CONJUR 2016 fa el seu millor esforç, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts.
La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.
CONJUR 2016 exclou tota responsabilitat per les decisions que L’USUARI pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.
DISPONIBILITAT DELS CONTINGUTS
La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. CONJUR 2016, no obstant això, queda autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Pàgina i/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, CONJUR 2016 advertirà prèviament la terminació o suspensió de la Pàgina.
JURISDICCIÓ
Per a quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, tots les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Madrid renunciant de manera expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.
LEGISLACIÓ APLICABLE
Les presents condicions es regeixen per la legislació espanyola.
Copyright© CONJUR 2016 SL.
Reservats tots els drets d’autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.